[فعل]

to spit-roast

/ˈspɪt roʊst/
فعل گذرا
[گذشته: spit-roasted] [گذشته: spit-roasted] [گذشته کامل: spit-roasted]

1 گوشت به سیخ کشیدن و کبابی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان