[اسم]

spirituality

/ˌspɪrɪtʃuˈæləti/
غیرقابل شمارش

1 معنویت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان