[قید]

spiritually

/ˈspɪrɪtʃuəli/
غیرقابل مقایسه

1 از لحاظ معنوی از لحاظ روحانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: روحا
  • 1.Water is spiritually symbolic (baptism, cleansing, healing).
    1. آب از لحاظ معنوی نمادین است (غسل تعمید، طهارت، شفا).
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان