[اسم]

stagnation

/stæɡnˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 رکود کسادی

مترادف و متضاد depression recession

2 ایستایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان