[فعل]

to stand back

/stænd bæk/
فعل ناگذر
[گذشته: stood back] [گذشته: stood back] [گذشته کامل: stood back]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فاصله گرفتن دورتر ایستادن

  • 1.Please stand back - then all of you will be able to see what I'm doing.
    1. لطفا فاصله بگیرید - آنوقت همه می توانید کاری که میخواهم انجام دهم را ببینید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان