[فعل]

to stand aside

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کنار ایستادن کنار کشیدن، کنار رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان