[جمله]

Step on it a little.

/stɛp ɑn ɪt ə ˈlɪtəl./

1 کمی گاز بده.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان