[فعل]

to stir up

/stɜːr ˈʌp/
فعل گذرا
[گذشته: stirred up] [گذشته: stirred up] [گذشته کامل: stirred up]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ایجاد کردن (چیزی منفی و ناخوشایند) درست کردن، باعث شدن

  • 1.John was always stirring up trouble in class.
    1. "جان" همیشه در کلاس دردسر درست می‌کرد.
to stir up hatred
حس تنفر ایجاد کردن

2 به هوا بلند کردن

  • 1.The wind stirred up a lot of dust.
    1. باد کلی گردوخاک به هوا بلند کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان