[اسم]

supply department

/səplˈaɪ dɪpˈɑːɹtmənt/
قابل شمارش

1 اداره کارپردازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اداره کارپردازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان