[اسم]

swellhead

/swɛl hɛd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آدم مغرور پرفیس و افاده، خود بزرگ بین

  • 1.My sister has become a swellhead since she got the new job that many people had applied for.
    1. خواهرم از وقتی شغل جدیدش که خیلی ها متقاضی آن بودند را به دست آورده خیلی پر فیس و افاده شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان