[اسم]

teahouse

/tˈiːhaʊs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چایخانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: چایخانه
مترادف و متضاد tearoom
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان