[اسم]

teachings

/tˈiːtʃɪŋz/
قابل شمارش

1 تعالیم تعلیمات

معادل ها در دیکشنری فارسی: تعلیمات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان