[اسم]

teaching hospital

/tˈiːtʃɪŋ hˈɑːspɪɾəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بیمارستان آموزشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیمارستان آموزشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان