[اسم]

teacher training

/ˌtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تربیت معلم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان