[فعل]

to thrash out

فعل گذرا و ناگذر

1 حل و فصل کردن کنار گذاشتن (مشکلات)، به توافق رسیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان