[اسم]

threadworm

/ˈθredwɜːrm/
قابل شمارش

1 کرمک کرم نخسانه (انگل)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان