دیکشنری انگلیسی به فارسی

three

/θri/
/θriː/

[عدد]