[عدد]

three

/θri/

1 سه عدد 3

  • 1. I've got three sisters.
    1 . من سه خواهر دارم.
  • 2. School finishes at three o'clock.
    2 . مدرسه ساعت سه به پایان میرسد.
کاربرد صفت three به معنای سه
معادل صفت three در فارسی "سه" است. "سه" جزء اعداد فرد و قبل از عدد 4 و بعد از عدد 2 است. از این صفت برای شمارش استفاده می شود. مثال:
"two, three, four" (دو، سه، چهار)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان