three


/θri/
/θriː/

عدد
1
three [عدد]
1
سه عدد 3

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان