[عدد]

three

/θri/

1 سه عدد 3

معادل ها در دیکشنری فارسی: سه سه‌لو
  • 1.I've got three sisters.
    1. من سه خواهر دارم.
  • 2.School finishes at three o'clock.
    2. مدرسه ساعت سه به پایان می‌رسد.
کاربرد صفت three به معنای سه
معادل صفت three در فارسی "سه" است. "سه" جزء اعداد فرد و قبل از عدد 4 و بعد از عدد 2 است. از این صفت برای شمارش استفاده می‌شود. مثال:
"two, three, four" (دو، سه، چهار)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان