[اسم]

thrashing

/θɹˈæʃɪŋ/
قابل شمارش

1 ضرب‌وشتم گوشمالی شدید، کتک

معادل ها در دیکشنری فارسی: کتک
مترادف و متضاد beating

2 شکست سنگین

مترادف و متضاد heavy defeat
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان