[اسم]

throttle

/θɹˈɑːɾəl/
قابل شمارش

1 دریچه کنترل هوا یا بنزین

[فعل]

to throttle

/θɹˈɑːɾəl/
فعل گذرا و ناگذر

2 خفه کردن گلو را فشردن و خفه کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان