[صفت]

transcendental

/ˌtrænsenˈdentl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more transcendental] [حالت عالی: most transcendental]

1 متعالی عالی، برین، فراطبیعی

a transcendental experience
یک تجربه فراطبیعی

2 غیر جبری (ریاضی)

3 تعالی‌گرا وابسته به تعالی‌گرایی

  • 1.He said that it was transcendental meditation that brought him inner peace.
    1. او گفت که مراقبه تعالی‌گرا بود که برایش آرامش درونی به ارمغان آورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان