[اسم]

transcription

/tɹænskɹˈɪpʃən/
قابل شمارش

1 نسخه نوشتاری

مترادف و متضاد transcript

2 تبدیل به نسخه نوشتاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان