[فعل]

to transgress

/trænzˈgrɛs/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: transgressed] [گذشته: transgressed] [گذشته کامل: transgressed]

1 تخطی کردن تجاوز کردن، تخلف کردن

مترادف و متضاد disobey misbehave trespass violate obey
  • 1.she had transgressed an unwritten social law.
    1. او از یک قانون اجتماعی نا نوشته تخطی کرده بود.
  • 2.The criminal’s actions transgressed morality.
    2. اعمال آن مجرم به اصول اخلاقی تجاوز کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان