[اسم]

transfusion

/trænsˈfjuːʒn/
قابل شمارش

1 انتقال

  • 1.A blood transfusion saved his life.
    1. انتقال خون جانش را نجات داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان