[اسم]

transformer

/trænsˈfɔːrmər/
قابل شمارش

1 ترانسفورمر مبدل (جریان برق)

معادل ها در دیکشنری فارسی: ترانس مبدل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان