[صفت]

unflattering

/ʌnˈflætərɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more unflattering] [حالت عالی: most unflattering]

1 زشت نازیبا

مترادف و متضاد flattering
  • 1.an unflattering dress
    1 . یک پیراهن زشت
  • 2.unflattering comments
    2 . نظرات زشت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان