[صفت]

unforgiving

/ˌʌnfəˈɡɪvɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more unforgiving] [حالت عالی: most unforgiving]

1 بی‌گذشت

مترادف و متضاد forgiving
a proud and unforgiving man
یک مرد مغرور و بی‌گذشت

2 نامساعد (وضعیت یا مکان) متخاصم

  • 1.The island is an unforgiving place in winter.
    1 . جزیره در زمستان مکانی نامساعد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان