[صفت]

untrained

قابل مقایسه

1 آموزش‌ندیده تعلیم‌ندیده، بی‌مهارت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان