[اسم]

vindication

/vˌɪndɪkˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 تبرئه توجیه، دفاع، حمایت

2 مدرک (برای اثبات چیزی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان