[عبارت]

visit relatives

/ˈvɪzət ˈrɛlətɪvz/

1 سر زدن به فامیل دیدن خویشاوندان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان