[عبارت]

visibly disappointed

/ˈvɪzəbli ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

1 آشکارا مایوس به طور واضح ناامید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان