[اسم]

visibility

/ˌvɪzəˈbɪlɪti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دید قابلیت رویت، نمایانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: دید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان