[اسم]

visibility

/ˌvɪzəˈbɪlɪti/
غیرقابل شمارش

1 دید قابلیت رویت، نمایانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان