[صفت]

viscous

/ˈvɪskəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more viscous] [حالت عالی: most viscous]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چسبناک گران رو (فیزیک)

معادل ها در دیکشنری فارسی: لزج
مترادف و متضاد adhesive sticky
  • 1.viscous lava
    1. گدازه گران رو
  • 2.viscous liquid
    2. مایع چسبناک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان