[صفت]

viscid

/vˈɪsɪd/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لزج

معادل ها در دیکشنری فارسی: لزج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان