[جمله]

wait hand and foot

/weɪt hænd ænd fʊt/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لی لی به لالای کسی گذاشتن لوس کردن، نازپرورده کردن

مترادف و متضاد wait on someone hand and foot
  • 1.I don't want anyone to wait on me hand and foot. I can take care of myself.
    1. من نمی خواهم کسی لی لی به لالای من بگذارد. من می توانم از خودم مراقبت کنم.
توضیح درباره اصطلاح wait hand and foot
اصطلاح "روی دست و پا منتظر بودن" از حرکت سگ های خانگی که پشت در منتظر صاحب شان می نشینند گرفته شده است و اصطلاحا به لوس کردن و نازپرورده کردن کسی گفته می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان