[اسم]

weekend

/ˌwiːkˈend/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آخر هفته

معادل ها در دیکشنری فارسی: آخر هفته
 • 1.Next weekend we're going to see some friends.
  1. قصد داریم آخر هفته بعد به دیدن تعدادی از دوستانمان برویم.
over the weekend
در طول آخر هفته
 • Are you doing anything over the weekend?
  آیا در طول آخر هفته برنامه‌ای داری؟
at/on the weekend
در آخر هفته
 • The office is closed on the weekend.
  دفتر در آخر هفته بسته است.
for the weekend
برای آخر هفته
 • Have you got anything planned for the weekend?
  آیا برای این آخر هفته برنامه‌ای داری؟
کاربرد اسم weekend به معنای آخر هفته
معادل اسم weekend در فارسی "آخر هفته" است. "آخر هفته" در تقویم ما [تقویم خورشیدی] پنجشنبه و جمعه است. اما در تقویم میلادی شنبه و یکشنبه است که تعطیل است مثال:
".Next weekend we're going to see some friends" (قصد داریم آخر هفته بعد به دیدن تعدادی از دوستانمان برویم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان