[اسم]

weeping willow

قابل شمارش

1 بید مجنون (گیاه شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: بید مجنون
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان