[اسم]

weekday

/ˈwiːkdeɪ/
قابل شمارش

1 روز هفته روز کاری

مترادف و متضاد weekend
  • 1.This road is very busy on weekdays.
    1 . این جاده در روزهای هفته بسیار شلوغ است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان