[عبارت]

with all one's heart and soul

/wɪð ɔl wʌnz hɑrt ænd soʊl/

1 با تمام وجود از صمیم قلب

مترادف و متضاد very sincerely with all one's heart
  • 1.I loved the present Bill gave me with all my heart and soul.
    1. من هدیه ای که "بیل" بهم داد را با تمام وجود دوست داشتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان