[جمله]

Der Internetanschluss funktioniert nicht.

/deːɐ ɪntɐnɛt anʃlʊs fʊŋktsiːoːniːɐt nɪçt/

1 اینترنت کار نمی کند. ارتباط اینترنتی برقرار نمی شود.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان