[فعل]

knittern

فعل گذرا و ناگذر

1 چروک شدن

2 چروک کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان