[فعل]

knirschen

فعل گذرا و ناگذر

1 غیژغیژ (صدا) کردن

2 دندان قروچه کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان