[فعل]

knobeln

فعل گذرا و ناگذر

1 تاس انداختن شیر یا خط کردن

2 به فکر فرورفتن درباره چیزی) فکر کردن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان