[فعل]

knipsen

فعل گذرا و ناگذر

1 بشکن زدن

2 سوراخ و باطل کردن

3 عکس گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان