دیکشنری انگلیسی ⇆ فارسی

CCTV (closed-circuit television)

/ˌsiː siː tiː ˈviː/
/ˌsiː siː tiː ˈviː/

[اسم]