[اسم]

CD player

/siːˈdiːˌpleɪ.ər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دستگاه پخش سی‌دی

  • 1.She has a CD player in her bedroom.
    1. او در اتاق خوابش یک دستگاه پخش سی‌دی دارد.
کاربرد واژه CD player به معنای دستگاه پخش سی‌دی
واژه CD player به دستگاهی گفته می‌شود که برای پخش سی‌دی یا لوح فشرده به‌کار می‌رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان