[اسم]

CCTV

(closed-circuit television)
/ˌsiː siː tiː ˈviː/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سیستم تصاویر مداربسته تلویزیون مداربسته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان