[اسم]

apotheosis

/əˌpɑθiˈoʊsəs/
قابل شمارش

1 اوج نقطه عطف

مترادف و متضاد climax culmination

2 ایزدانگاری خداانگاری

مترادف و متضاد deification

3 نمونه عالی بت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان