[قید]

apparently

/əˈpɛrəntli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ظاهرا از قرار معلوم

معادل ها در دیکشنری فارسی: به ظاهر ظاهرا از قرار معلوم
  • 1.Apparently it's going to rain today.
    1. ظاهرا امروز قرار است باران ببارد.
  • 2.She looks about ten, but apparently she's 14.
    2. او حدودا ده ساله به نظر می‌رسد، اما ظاهرا 14 ساله است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان