[عبارت]

appeal a verdict

/əˈpil ə ˈvɜrdɪkt/

1 در رابطه با حکمی درخواست تجدید نظر دادن استیناف دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان