[صفت]

appealing

/əˈpilɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more appealing] [حالت عالی: most appealing]

1 جذاب خوشایند

مترادف و متضاد attractive captivating engaging interesting off-putting unappealing
  • 1.I found her clothing designs to be enormously appealing.
    1. من طراحی لباس او را بسیار جذاب یافتم.
  • 2.Working abroad is appealing to many people.
    2. کار کردن در خارج از کشور برای بسیاری از افراد خوشایند است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان